Jul 20, 2008

Japanese Grammar practice - Bakari

Verb (base TA) + bakari desu - to just 'verb'

First putting some verbs into base TA like -

iku --> itta
dasu --> dashita
suru --> shita
kuru --> kita
umu --> unda
deru --> detta
tatsu --> tatta
abiru --> abita
suwaru --> suwatta
umareru --> umareta
etc.

then adding the polite sentence ending desu to bakari (just)

verb (base TA) + bakari desu - to just 'verb"

ex.1 suwatta bakari desu. I just sat down

ex.2 deta bakari da! He just left.

ex.3. umareta bakari desu. He (It) was just born.


As Always,
Ganbatte Ne!
Do Your Best!

Makurasuki

Japanetics is Language learning to the max

Loading...